MX-3 klubo įstatai

  1. Bendrosios nuostatos
   1. MX-3 klubas (toliau vadinamas Klubu) yra savarankiška, savanoriška asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais.
   2. Klubas yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Jis turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą. Klubas turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus. Klubas atsako už savo prievoles vaisu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
   3. Klubas yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Klubas gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
   4. Klubas, klubo valdybos sprendimu gali įsijungi į kito klubo veiklą derybomis sutartomis sąlygomis.
   5. Klubo teisinė forma – asociacija.
   6. Klubo veiklos trukmė neterminuota.
   7. Klubo buveinės adresas:.
   8. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
   9. Klubas turi savo simboliką – Klubo vėliavą, Klubo lipduką ir Klubo nario korteles, kurių formą ir naudojimo tvarką tvirtina Klubo Valdyba.

 

  1. Klubo tikslai, uždaviniai, veiklos sritys ir rūšys
   1. Suburti ir vienyti visus, Mazda MX-3 automobiliais besidominčius žmones, o taip pat užmegzti ryšius su kitose šalyse esančiais Mazda MX-3, bei Mazda automobilių klubais.
   2. Populiarinti Mazda ir Mazda MX-3 markės automobilius Lietuvoje
   3. Sudaryti sąlygas Mazda MX-3 markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti.
   4. Teikti organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams.
   5. Klubo nariams suteikti galimybę naudotis nuolaidomis remontuojant savo automobilius, perkant detales, juos draudžiant, tobulinant ir pan.
   6. Klubas renka, kaupia ir platina su Mazda MX-3 modeliais susijusią informaciją.
   7. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, esant poreikiui leidžia leidinius, bendrauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais.
   8. Klubas atskiriems veiklos projektams įgyvendinti klubo valdybos pritarimu gali rinkti susirinkime numatytą tikslinę rinkliavą.
   9. Informacija susijusi su Klubo veikla, skelbiama Klubo interneto svetainėje (www.mx-3.lt).
   10. Klubo veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
   11. Veiklos rūšys:
    1. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (50.20.10)
    2. Variklinių transporto priemonių plovimas (50.20.20)
    3. Padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas (50.20.30)
    4. Kita leidyba (22.15)
    5. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas (22.22)
    6. Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47)
    7. Reklama (74.40)
    8. Reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas (74.40.10)
    9. Reklamos kūrimas ir jos išdėstymas (74.40.20)
    10. Reklamos pristatymas žiniasklaidoje (74.40.30)
    11. Visuomeninių organizacijų veikla (91.12.10)
    12. Stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikinąja buveine (55.20)
    13. Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos (55.21)
    14. Stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams (55.22)
    15. Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąją buveine (55.23)
    16. Poilsio namų veikla (55.53.10)
    17. Pagaminto valgio tiekimas (55.52)
    18. Privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma (60.22.20)
    19. Kitas keleivių vežimo sausumos transportas (60.23)
    20. Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (63.21.10)
    21. Kelionių agentūrų veikla (61.30.10)
    22. Ekskursijų organizatorių veikla (63.30.20)
    23. Turistų gidų veikla (63.30.30)
    24. Automobilių nuoma (71.1)

 

  1. Klubo teisės ir pareigos
   1. Klubas gali:
    1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais platinti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.
    2. Valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.
    3. Turėti atsiskaitomąją, valiutinę ir kitas sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka.
    4. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.
    5. Galima steigti įstatymu nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, filialus.
    6. Steigti visuomenės informavimo priemones.
    7. Jungtis į klubų sąjungas ir išstoti iš jų.
    8. Stoti į tarptautines organizacijas.
    9. Steigti filialus, atstovybes.
    10. Pirkti, nuomoti ar kitaip įsigyti Klubui būtiną kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, samdyti asmenis Klubo veiklai.
    11. Gauti paramą ir teikti labdarą.
   2. Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai bei teisėtai remiantys ją finansiškai.
   3. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei Klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.
   4. klubas atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
   5. Klubui draudžiama:
    1. neatlygintinai perduoti klubo turtą nuosavybėn klubo nariui, valdymo organų nariui, klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
    2. mokėti klubo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įrašą ar mokestį.
    3. klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos klubo ar jos valdymo organų nariams, klubo darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginimas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.
    4. suteikti paskolas, įkeisti klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. ši nuostata taikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba LR įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip.
    5. skolintis pinigų iš klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų.
    6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas.
    7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.
    8. parduoti klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.
    9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.
    10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai.
    11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, bei pagal jų kanonus, statusus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijos, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys.
    12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytais atvejus.
   6. Su nariais susiję asmenys:
    1. klubo narių – fizinių asmenų artimų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, sutuoktinio ar sugyventinio artimiausi giminaičiai.
    2. juridiniai asmenys, kurie turi daugiau kaip pusę balsų klubo nario – juridinio asmens organe.
    3. juridiniai asmenys, kurių organuose daugiau kaip pusę balsų turi klubo narys, ir aukščiau nurodytas asmuo ar asmenys kartu.
   7. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantysis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu klubo įstatuose yra nustatyta tikslams.

 

  1. Klubo narių, kandidatų stojimo į klubą ir pašalinimo iš jo tvarka bei sąlygos
   1. Klubo nariu ar kandidatu gali tapti bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje (kuriam iki įstojimo į Klubą datos sukaks 18 metų), turintis Mazda MX-3 automobilį ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą, susipažinęs ir sutinkantis su Klubo įstatais. Jei asmuo yra laikinai netekęs vairuotojo pažymėjimo, jo narystės klausimą sprendžia klubo valdyba.
   2. Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo nariais ir įgyja V.I.P. (Very Important Person (lietuvių kalboje – ypatingai svarbus asmuo) nario statusą. Taip pat šis statusas gali būti suteiktas klubo nariams, kurie aktyviai dalyvavo klubo veikloje iki jam įregistruojant arba ypatingai daug prisidėję prie klubo veiklos.
   3. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Klubo valdybai Prašymą – Anketą dėl Kandidato į narius statuso suteikimo bei sumoka kandidato į narius mokestį Klubo įstatuose nustatyta tvarka. Norint iškarto įgyti klubo nario statusą, mokamas didesnis stojimo mokestis, klubo įstatuose nustatyta tvarka.
   4. Asmuo įgyja kandidato į narius statusą nuo Prašymo – Anketos pateikimo dienos.
   5. Kandidato į narius statusas įgyjamas 6 mėnesiams.
   6. Kandidatas į narius bet kada gali pasitraukti iš Klubo veiklos.
   7. Praėjus 3 mėnesiams po Prašymo – Anketos pateikimo dienos, kandidatas į narius pateikia prašymą suteikti Klubo nario statusą.
   8. Klubo valdyba, gavusi kandidato į narius prašymą suteikti Klubo nario statusą, privalo per 1 mėnesį priimti sprendimą dėl Klubo nario statuso suteikimo.
   9. Klubo valdyba turi teisę nesuteikti Klubo nario statuso, jei kandidatas nesilaikė Klubo įstatuose numatytos tvarkos.
   10. Kandidatas į narius, gavęs neigiamą atsakymą, turi teisę žinoti priežastis, dėl kurių Klubo nario statusas jam nebuvo suteiktas.
   11. Kandidatas Klubo nariu tampa nuo raštiško Klubo nario statuso patvirtinimo Valdybos susirinkime dienos.
   12. Kandidatas, tapęs Klubo nariu, įsipareigoja laikytis Klubo įstatų bei mokėti metinį Klubo nario mokestį.
   13. Klubo nariui, įstojusiam į Klubą ir sumokėjusiam metinį nario mokestį, išduodamas Klubo nario pažymėjimas (nuolaidų kortelė), klubo nario automobilio skiriamieji ženklai – lipdukai. Pažymėjimas (nuolaidų kortelė) pratęsiamas nariui sumokėjus metinį Klubo nario mokestį.
   14. Klubo narys bet kada gali išstoti iš Klubo, raštu pateikęs prašymą Klubo valdybai.
   15. Jeigu Klubo narys dėl tam tikrų priežasčių (pavyzdžiui, ligos atveju, išvykimo į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. atveju ir pan.) negali dalyvauti Klubo veikloje ilgesnį nei 6 mėnesiai laikotarpį, arba gali dalyvauti labai retai ir nereguliariai, jo Klubo nario statusas gali būti išlaikytas tik tuo atveju, jei jis pateikia prašymą Klubo Valdybai, kuriame nurodo nedalyvavimo priežastį ir laikotarpį; Valdyba svarsto kiekvieną atvejį atskirai, nustato atitinkamą mokestį, kuris negali viršyti metinio nario mokesčio ir Klubo nario statuso galiojimo tokiomis sąlygomis laiką.
   16. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo valdybos sprendimu, jei:
    1. Nesilaiko Klubo įstatų;
    2. Nesumokėjo metinio nario mokesčio pagal Klubo įstatuose nustatytą mokesčių mokėjimo tvarką;
    3. Jei jo veikla nesuderinama su Klubo tikslais.
    4. Kitais atvejais, kuriuos Klubo Valdyba ar Visuotinis susirinkimas pripažįsta svarbiais.
   17. Pasibaigus narystei Klube, asmuo privalo su Klubu nedelsiant pilnai atsiskaityti. Klubo nario mokesčiai, kitas Klubui perduotas turtas ir lėšos jam negrąžinami.
   18. Pašalintas iš Klubo narys turi teisę pateikti prašymą dėl Klubo nario statuso grąžinimo; kiekvieną konkretų atvejį svarsto Klubo Valdyba atskirai, vadovaudamasi Klubo vidaus taisyklėmis.
   19. Jeigu Valdyba nusprendžia priimti pašalintą Klubo narį atgal į Klubą, ji raštiškai pateikia papildomas sąlygas, kurių jis privalo griežtai laikytis; Valdyba turi teisę jam vėl suteikti Kandidato į narius statusą.
   20. Klubas gali turėti garbės narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Klubą sudaro nuolatiniai nariai – Klubo valdybos išrinkit kandidatai į MX-3 klubo narius, garbės nariai – asmenys, prisidėję prie klubo veiklos arba buvę V.I.P. nariai ir Klubo valdybos sprendimu pripažinti garbės nariais.
   21. Klube turi būti visų Klubo narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys, kuris įsipareigoja prieš klubą neplatinti ir neskelbti informacijos apie kitus Klubo narius, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
   22. Visų Klubo narių (išskyrus garbės) teisės yra lygios, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio stojamąjį ir nario mokestį jie moka ar kokio dydžio paramą jie teikia.

 

  1. Klubo narių ir kandidatų į narius mokesčių dydžio nustatymo bei mokėjimo tvarka
   1. Visų Klubo narių ir kandidatų į narius mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustato Klubo valdyba ne dažniau kaip vieną kartą per metus.
   2. Kandidato į narius statusą norintis gauti asmuo privalo sumokėti kandidato į narius mokestį kartu su pateikiamu Prašymu – Anketa.
   3. Kandidatas į narius, gavęs Klubo nario statusą, privalo sumokėti metinį nario mokestį per 1 mėnesį nuo statuso gavimo dienos.
   4. Kasmet Klubo narys, privalo nuo sausio 01 iki kovo 01 dienos sumokėti metinį nario mokestį už einamuosius metus. Nesusimokėjus nario mokesčio nuo sausio 01 dienos iki kovo 01 dienos bus atimamos klubo nario privilegijos, o nesusimokėjus nuo kovo 01 dienos iki balandžio 01 dienos – naikinamas klubo nario statusas
   5. Už Klubo narių mokesčių mokėjimo grafiką atsakinga Valdyba, kuri:
   6. norėdamas susigrąžinti Klubo nario statusą, kurį prarado dėl nesumokėtų mokesčių, asmuo pateikia prašymą Klubo prezidentui ar Valdybai, kuri turi teisę paskirti atitinkamą piniginę baudą. Klubo nario statusas tokiu atveju negrąžinamas tol, kol asmuo neįvykdo finansinių įsipareigojimų.
   7. Jeigu Klubo narys negali laikinai arba laiku sumokėti nario mokesčio, jis privalo pateikti Klubo prezidentui ar Valdybai prašymą pratęsti mokėjimo laiką (ne ilgiau kaip 6 mėnesiams) bei išduoti galiojantį Klubo nario pažymėjimą.
   8. Jeigu Klubo narys sumokėjo nario mokestį už kelis metus į priekį, jam išduodamas pažymėjimas, galiojantis tiek, už kiek metų yra sumokėta.
   9. Klubo prezidentas, gali mokėti mažesnį, tačiau ne mažesnį kaip 60% dydžio stojamąjį ar metinį Klubo nario mokestį.
   10. Garbės nariai gali nemokėti stojamojo ar metinio Klubo nario mokesčio.

 

  1. Kandidatų į narius teisės ir pareigos
   1. Visi Kandidatai į narius turi lygias teises.
   2. Kandidatas į narius turi teisę:
    1. dalyvauti Klubo Visuotiniame narių susirinkime tik stebėtojo teisėmis.
    2. dalyvauti visuose Klubo renginiuose bei susitikimuose;
    3. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
    4. reikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais;
    5. išstoti iš Klubo. Išstojusieji bei pašalinti iš Klubo Kandidatai į narius neturi teisės į Klubo turtą.
   3. Kandidatų į narius pareigos:
    1. laikytis Klubo įstatų;
    2. laiku sumokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą kandidato į narius mokestį;
    3. siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;
    4. informuoti Klubo Prezidentą arba Valdybą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ar kitus pasikeitimus. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu;
    5. būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;
    6. nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Klubo tikslais.

 

  1. Klubo narių teisės ir pareigos
   1. Visi Klubo nariai turi lygias teises.
   2. Klubo narys turi teisę:
    1. dalyvauti ir balsuoti Klubo Visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas narys turi vieno balso teisę;
    2. rinkti ir būti renkamas į visus Klubo valdymo organus, jei narys atitinka, įstatuose 10.3. ir 11.2. punktuose minėtus reikalavimus.
    3. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
    4. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą, prieš tai pateikęs raštišką prašymą;
    5. reikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais;
    6. pateikti Klubo prezidentui bei Valdybai prašymą pratęsti mokėjimo laiką bei išduoti galiojantį Klubo nario pažymėjimą, jei negali laikinai arba laiku sumokėti nario mokesčio;
    7. išstoti iš Klubo. Išstojusieji bei pašalinti iš Klubo nariai neturi teisės į Klubo turtą.
   3. Garbės nariai neturi balsavimo teisės, šie nariai turi tik patariamojo balso teisę;
   4. Klubo narių pareigos:
    1. laikytis Klubo įstatų;
    2. laiku mokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį;
    3. siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;
    4. informuoti Klubo Prezidentą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ar kitus pasikeitimus. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu;
    5. būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;
    6. nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Klubo tikslais.

 

  1. Klubo organai
   1. Klubo organai yra visuotinis narių susirinkimas, klubo valdyba ir prezidentas.

 

  1. Visuotinis narių susirinkimas
   1. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susitikimo laikas suderinamas iš anksto, atsižvelgus į kiekvieno iš Klubo narių pageidavimą.
   2. Visuotinis narių susirinkimas:
    1. keičia Klubo įstatus;
    2. skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius;
    3. teikia pasiūlymą dėl asmens pašalinimo iš Klubo narių;
    4. sprendžia dėl garbės nario statuso suteikimo;
    5. teikia pasiūlymus dėl kitų ne pelno organizacijų steigimo, visuomenės informavimo priemonių steigimo ir kūrimo;
    6. teikia pasiūlymus dėl įstojimo į sąjungas, tarptautines organizacijas;
    7. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
    8. tvirtina Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei lėšų paskirstymą;
   3. Visuotinis narių susirinkimas gali teikti siūlymus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 Klubo narių.
   4. Visuotinio narių susirinkimo metu sprendimai priimami Klubo narių balsų dauguma. Visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimai dėl klubo įstatų keitimo, dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos priimamai ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų dauguma.
   5. Jeigu į visuotinį susirinkimą nesusirenka reikiamas kvorumui narių skaičius, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo klubo narių.
   6. Gali būti šaukiami neeiliniai Visuotiniai narių susirinkimai.
   7. Visuotinio narių susirinkimo posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo Klubo Prezidentas. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su šių narių parašais. Visuotinio narių susirinkimo protokolus saugo Klubo Prezidentas.

 

  1. Valdyba
   1. Klubo valdyba yra kolegialus valdymo organas. Klubo valdybą sudaro 5 nariai.
   2. Valdyba renkama Klubo visuotiniame narių susirinkime vieneriems metams.
   3. Valdybos nariu gali būti bet kuris Klubo narys, jei nuo jo įstojimo į Klubą praėjo daugiau nei vieneri metai ir jis ne jaunesnis kaip 18 m.
   4. Klubo Valdyba:
    1. priima sprendimą dėl asmens priėmimo į Klubo narius ir pašalinimo iš Klubo narių;
    2. priima sprendimus dėl kitų ne pelno organizacijų steigimo, visuomenės informavimo priemonių steigimo ir kūrimo; (buvo – Klubui priklausančių įmonių, visuomenės informavimo priemonių steigimo ir kūrimo;
    3. priima sprendimus dėl įstojimo į kitas sąjungas, tarptautines organizacijas;
    4. priimti sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo,
    5. siūlo Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei lėšų paskirstymą;
    6. šaukia kasmetinį visuotinį narių susirinkimą;
    7. renka ir kaupia Klubo narių bei kandidatų į narius išsakytas idėjas bei nuomones;
    8. pateikia konsoliduotas idėjas bei pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;
    9. sudaro Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;
    10. per mėnesį nuo išrinkimo kartu su Klubo prezidentu sudaro preliminarią Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei skirsto lėšas programos vykdymui;
    11. rengia Valdybos narių posėdžius. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo mažiausiai 3 Valdybos nariai, o saugo Klubo Prezidentas;
    12. koordinuoja Klubo veiklą;
    13. prižiūri mokesčių mokėjimo tvarką;
    14. sprendžia visus Visuotinio narių susirinkimo numatytus ir klubo valdybos kompetencijai priskirtus uždavinius.
   5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nesibaigus kadencijai apie tai raštu įspėjęs Valdybą ir Prezidentą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju nedelsiant šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas Valdybos nariui išrinkti.
   6. Jei Valdybos narys nesilaiko Klubo įstatų ar nevykdo savo pareigų, Klubo valdymo organų narių ar 1/2 klubo narių grupės iniciatyva turi teisę siūlyti visuotiniam narių susirinkimui atšaukti jo Valdybos nario statusą. Tokiu atveju nedelsiant šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas Valdybos nariui išrinkti.

 

  1. Prezidentas
   1. Prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas. Prezidentas renkamas vieneriems kalendoriniams metams. Savo veiklą vykdo tol, kol Visuotinio narių susirinkimo nebus išrinktas naujas Prezidentas. Prezidentas taip pat yra ir Klubo valdybos narys. Klubo prezidentas kartu yra ir klubo valdybos pirmininkas.
   2. Prezidentu gali būti bet kuris Klubo narys, jei nuo jo įstojimo į Klubą praėjo ne mažiau nei dveji metai ir jis ne jaunesnis kaip 18 m..
   3. Klubo Prezidento įgaliojimai ir funkcijos:
    1. atstovauja Klubą santykiuose su kitais asmenimis, valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, taip pat sudaro sandorius Klubo vardu; atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankuose.
    2. šaukia Valdybos posėdžius;
    3. saugo Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos posėdžių protokolus;
    4. koordinuoja naujų narių įstojimo tvarką;
    5. įteikia nario pažymėjimus Klubo nariams;
    6. pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Klubo metinę ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:
     1. informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
     2. Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
     3. Kandidatų į narius skaičius finansinių metų pabaigoje;
     4. Klubo metinė finansinė atskaitomybė.
    7. vadovauja Visuotiniam narių susirinkimui bei Valdybos posėdžiams kaip susirinkimo pirmininkas;
    8. analizuoja Klubo veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;
    9. sudaro sutartis su Klubo darbuotojais.
    10. Prezidentą Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai arba jis gali atsistatydinti pateikęs raštišką prašymą.
    11. Jeigu Prezidentas dėl tam tikrų priežasčių negali laikinai (iki 3 mėnesių) atlikti savo pareigų, jį pavaduoja Prezidento laikinai paskirtas vienas Valdybos narys prieš tai informavus Visuotinį narių susirinkimą.
    12. Jeigu Prezidentas dėl tam tikrų priežasčių negali atlikti savo pareigų ilgiau nei 3 mėnesius, Valdyba šaukia neeilinį Visuotinį narių susirinkimą, kurio metu išrenkamas naujas Prezidentas.

 

  1. Finansinės veiklos kontrolė
   1. Klubo finansinės veiklos kontrolę vykdo klubo visuotinio susirinkimo išrinktas revizorius.
   2. Revizorius gali būti fizinis arba juridinis asmuo.
   3. Revizorius patikrina klubo finansinę veiklą:
    1. tikrina Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės – buhalterinės veiklos dokumentus;
    2. atlieka bet kokius veiklos patikrinimus klubo narių, visuotinio susirinkimo, klubo prezidento pavedimu.
    3. artimiausiame klubo visuotiniame susirinkime praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.
   4. Klubo prezidentas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinius – finansinius dokumentus.
   5. Už darbą revizoriui gali būti mokamas atlyginimas. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato klubo narių visuotinis susirinkimas.
   6. Revizorius privalo saugoti klubo paslaptis, kurias sužinojo kontroliuodamas klubo veiklą.
   7. Klubo revizorius įstatymo numatyta tvarka atsako už nepatenkinamą klubo veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.
   8. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti klubo veiklą.
   9. Klubo prezidentas privalo pateikti valstybės (savivaldybės) kontrolės institucijoms bei įstaigos įstatuose nustatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus klubo dokumentus.

 

  1. Klubo pajamų šaltiniai ir jų panaudojimas
   1. Pajamų šaltiniai:
    1. kandidato į narius mokestis bei metinis nario mokestis;
    2. lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;
    3. kredito įstaigų palūkanos;
    4. kitos teisėtai gautos lėšos.
    5. pajamos už Klubo teikiamas paslaugas.
    6. pajamos gautos iš Klubo vykdomos ūkinės – komercinės veiklos.
   2. Klubo lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
   3. Klubo lėšos jokia forma negali būti skirstomos, o turtas negali būti perduotas Klubo nariams.

 

  1. Klubo įstatų registravimas, pakeitimas bei papildymas
   1. Klubo įstatai keičiami visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimu priimtu ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma. Naujos redakcijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

 

  1. Klubo likvidavimo tvarka
   1. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
   2. Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.
   3. Jeigu klube liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Klubas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
   4. Likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir klubo narių reikalavimus dėl Klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinio asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, artimiems savo veiklos pobūdžiu arba labdaros organizacijoms bei labdaros ar paramos fondams, kuriuos nustato visuotinis klubo narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Klubą.
   5. Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Klubo likvidatorius privalo:
    1. viešai paskelbti dienraštyje “Lietuvos rytas” apie Klubo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Klubą bei savo duomenis;
    2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
    3. perduoti likusį Klubo turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
    4. sudaryti Klubo likvidavimo aktą. Klubo likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
    5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
    6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Klubo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus, Klubui išregistruoti.

 

  1. Skelbimų ir pranešimų paskelbimo tvarka
   1. Klubo skelbimai ir pranešimai skelbiami ir/ar pateikiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais, o jei tokios sąlygos ir/ar terminai nenustatyti – vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Kai Klubo pranešimai ir skelbimai yra adresuojami klubo nariams, jie siunčiami registruotais laiškais arba elektroniniu paštu, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.
   2. Tais atvejais, kai pranešimai ir skelbimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje “Lietuvos rytas”.

 

  1. Dokumentų ir kitos informacijos apie klubo veiklą pateikimo nariams tvarka
   1. Klubo nariai turi teisę gauti informaciją apie klubo veiklą.
   2. Klubo nariui raštu pareikalavus Klubas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: klubo įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, klubo veiklos ataskaitų, visuotinių klubo narių susirinkimų, klubo valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio klubo narių susirinkimo, klubo valdybos sprendimai kitų klubo dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių klubo organų sprendimai.
   3. Atsisakymą pateikti dokumentus Klubas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Klubo dokumentų ir informacijos pateikimo nariams kaina negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

 

 1. Klubo filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka
  1. Klubo filialas ar atstovybė – yra struktūrinis klubo padalinys, turi atskirą buveinę ir valdymo organus. Struktūrinis padalinys nėra juridinis asmuo. Klubo struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.
  2. Klubo struktūrinį padalinį steigia ar likviduoja klubo valdymo organas – klubo prezidentas.
  3. Klubo struktūriniam padaliniui leidžiama turėti subsąskaitą. Struktūrinio padalinio turtas apskaitomas klubo finansinėje atskaitomybėje.
  4. Klubo struktūrinio padalinio teisės ir jo santykį su klubo valdymo organais nusako Civilinis kodeksas.
  5. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, yra sprendžiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.